dr Janusz Molis

Prawo cywilne
Prawo spółek
Prawo gospodarcze
Prawo bankowe

Adwokat, partner zarządzający. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych i wielowątkowych sprawach procesowych, reprezentacji procesowej przed sądami i urzędami oraz w praktycznym stosowaniu prawa procesowego przez sądy. Ekspert w zakresie umów handlowych, umów bankowych, prawa umów organizujących obrót nieruchomościami, przedsiębiorstwami i wierzytelnościami. Doświadczony negocjator i strateg.

Łączy wykonywanie zawodu adwokata z działalnością naukową i dydaktyczną. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, dydaktykiem i promotorem wielu opracowań z dziedziny prawa gospodarczego, w tym zwłaszcza z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami.

Języki

j. angielski

Kontakt

tel. 609060322
e-mail: jmolis@kancelaria-banasik.pl

Członkostwo

Okręgowa Izba Adwokacka Kraków

Publikacje

– monografia pt. „The European Banking Authority’s Position Towards The Legislative Procedure of Binding Technical Standards”, Kraków 2017
– artykuł pt. „Wybrane kompetencje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego”, Monitor Prawa Bankowego 2017/9
– artykuł pt. „Struktura organizacyjna Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego”, Monitor Prawa Bankowego nr 2017/10
– artykuł pt. „Sposób działania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego”, Monitor Prawa Bankowego 2017/11
– artykuł pt. „Niektóre zobowiązania bankowej spółki akcyjnej wobec jej funkcjonariuszy”, Przegląd Prawa Handlowego 2014/2
– podrozdział pt. „Wybrane reguły ostrożnościowe w działalności banków charakterystyka prawna)” (w:) P. Górski (red.), „Społeczno – kulturowe i prawne aspekty zarzadzania organizacjami”,Kraków 2013
– artykuł pt. „Użytkowanie pieniędzy a pożyczka pieniężna” Kwartalnik Prawa Prywatnego 2009/3
– artykuł pt. „Umowny depozyt nieprawidłowy a udzielenie kredytu w obrocie pieniężnym” Przegląd Prawa Handlowego 2008/8
– komentarz do Rozdziału 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (w:) F. Zoll (red.), „Prawo bankowe. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1 – 92” Kraków 2005
– artykuł pt. „Konstytucyjne problemy odsetek maksymalnych” Państwo i Prawo 2008/3
– komentarz do art. 104 – 105 (Tajemnica bankowa) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (w:) F. Zoll (red.), Prawo bankowe. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 92a – 194”Kraków 2005
– artykuł pt. „Elektroniczna forma oświadczeń woli związanych z dokonywaniem czynności bankowych” Transformacje Prawa Prywatnego 2004/1-2
– artykuł pt. „Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej mocą zgodnych oświadczeń woli stron” Studia Prawnicze 2008/2
– glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 października 1999 r., sygn. akt. („Umowa rozwiązująca skutkująca zwrotem zaliczki”) Prawo Spółek 2008/4
– artykuł pt. „Ochrona wybranych dóbr osobistych w środowisku pracy” (w:) L. L. Zbiegień – Maciąg, W. Pawnik (red.), „Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne”, Kraków 2008
– artykuł pt. „Ustanie członkostwa w organizacji na przykładzie spółdzielni – ujęcie prawnicze” (w:) L. Zbiegień – Maciąg, D. Lewicka (red.) „Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki”, Kraków 2010
– rozdział pt. „Prawo bankowe prywatne” (w:) T. Włudyka, „Podstawy Prawa”, Kraków 2007
– podrozdział pt. „Zawarcie umowy założycielskiej spółki akcyjnej”, współautor: S. Gołąbek, (w:) A. Kidyba „Meritum Prawo Spółek” Warszawa 2016
– artykuł pt. „Ewidencja działalności gospodarczej (omówienie wybranych przepisów spośród art. 23 i n. u.s.d.g.)” Transformacje Prawa Prywatnego 2007/3-4

Strefa studenta