Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji

25 maja 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji.
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920). Określa wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Oprócz wzoru formularza ogłoszenia o koncesji rozporządzenie wprowadza wzory nowych formularzy, dotychczas nieobowiązujących w odniesieniu do koncesji na roboty budowlane lub usługi (wstępnego ogłoszenia informacyjnego, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy koncesji, ogłoszenia o zawarciu umowy koncesji, ogłoszenia o zmianie umowy koncesji). Zmiany w stosunku do dotychczasowego wzoru ogłoszenia o koncesji oraz wprowadzenie nowych formularzy wynikają m.in. z potrzeby uwzględnienia nowych wzorów ogłoszeń dla zamówień na roboty budowlane, a także uwzględnienia nowych wzorów ogłoszeń ustanowionych przez Komisję Europejską i zapewnienia spójności pomiędzy treścią formularzy ogłoszeń Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i Biuletynu Zamówień Publicznych, co umożliwi ich sprawniejsze wypełnianie.

Ponadto, do treści formularzy zostały wprowadzone nowe pozycje, związane z wdrażaniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, wynikające z zastąpienia ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi ustawą z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przewidziane w rozporządzeniu regulacje zmierzają do ujednolicenia treści i układu formularzy ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych do treści i układu formularzy ogłoszeń zamieszczanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. rozporządzenie weszło w życie z dniem 9 czerwca 2017 r. Treść ww. rozporządzenia jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce „Repozytorium wiedzy/Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi/”.

Źródło: www.uzp.gov.pl