Sektor bankowy tworzy kodeks dobrych praktyk

Związek Banków Polskich rozpoczął prace nad branżowym kodeksem postępowania w zakresie ochrony danych osobowych. Idea tworzenia kodeksów postępowania (obecnie nazywanych kodeksami dobrych praktyk) została ustanowiona w art. 27 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego. Przepis ten zakłada, że państwa członkowskie UE i Komisja Europejska będą zachęcać do tworzenia reguł postępowania mających na celu usprawnienie prawidłowego wdrażania postanowień tej Dyrektywy do wewnętrznych porządków prawnych.

Również ogólne rozporządzenie o ochronie danych przewiduje tworzenie takich dokumentów przez zrzeszenia i inne podmioty reprezentujące określone kategorie administratorów lub podmioty przetwarzające. Muszą być one jednak zatwierdzone przez organy nadzorcze. Celem kodeksów postępowania, które zgodnie z art. 40 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych mają być promowane przez państwa członkowskie, organy nadzorcze, Europejską Radę Ochrony Danych oraz Komisję, jest pomoc we właściwym stosowaniu przepisów rozporządzenia. Takie kodeksy mogą bowiem doprecyzować różne wymogi z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych sektorów, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

Źródło: www.giodo.gov.pl