Z wierzytelności upadłej firmy też można dokonywać potrąceń

Jakie warunki trzeba spełnić, by wierzytelności nabyte przez dłużnika przed ogłoszeniem upadłości mogły być potrącone z wzajemnej wierzytelności bez ograniczeń?

Dopuszczalność potrącenia wierzytelności nabytych w ciągu roku przed dniem ogłoszenia upadłości zależy od tego, czy ich nabywca miał świadomość istnienia okoliczności stanowiących podstawę ogłoszenia upadłości. Jeżeli w czasie nabywania wierzytelności nie wiedział o sytuacji finansowej upadłego, która dała podstawę do ogłoszenia upadłości, to nie można mu odmówić potrącenia, nawet gdy dowiedział się o tym po nabyciu, ale jeszcze przed ogłoszeniem upadłości.

Oświadczenie o potrąceniu złożone przed dniem ogłoszenia upadłości przez jego dłużnika, który nabył wierzytelność w drodze przelewu w okresie roku przed takim ogłoszeniem – wiedząc o istnieniu do niego podstaw – nie powoduje umorzenia wierzytelności.

Przepisy ustawy – Prawo upadłościowe modyfikują warunki skorzystania z potrącenia określone w kodeksie cywilnym. Złożenie oświadczenia o potrąceniu będzie miało charakter warunkowy. Natomiast jego skuteczność będzie zależała od tego, czy upadłość zostanie ogłoszona po upływie roku od nabycia wierzytelności, przy założeniu, że wzajemny wierzyciel miał świadomość istnienia podstaw do ogłoszenia upadłości.

(Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2013 r., sygn. akt III CZP 26/13)

Źródło: www.gazetaprawna.pl