Sprzedaż ogródka działkowego bez konieczności płacenia PIT

Milion działkowców nie musi uiszczać podatku dochodowego od zbycia altanki, drzew i krzewów, jeśli od wzniesienia i zasądzenia minęło pół roku.

Sąd stwierdził, że ustawa o rodzinnych ogródkach działkowych ma pierwszeństwo przed zastosowaniem przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce stanowią własność działkowca. To wyjątek od ogólnej reguły z art. 48 k.c.

Z tego powodu uznał, że przychód ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce jest przychodem ze zbycia rzeczy, a nie praw. Ma więc do niego zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT. A to oznacza, że działkowiec będzie musiał zapłacić PIT od wyżej wskazanych przedmiotów tylko wtedy, gdy sprzeda je przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2017 r., sygn. akt II FSK 3660/16 )

Źródło: www.gazetaprawna.pl