Kontakty z dzieckiem to nie opieka naprzemienna

Jeśli żyjący w rozłączeniu rodzice nie zajmują się dzieckiem na przemian w równych i powtarzających się odstępach czasu, nie może to być uznane za opiekę naprzemienną. Tym samym potomek może być zaliczony do składu rodziny tylko jednego z nich.

(Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 121/17)

Źródło: www.gazetaprawna.pl