Ugoda przed notariuszem też z PIT

Odszkodowanie otrzymane na podstawie, zawartej w toku procesów, ugody w formie aktu notarialnego i zawierającej dyspozycje zmierzające do umorzenia postępowania procesowego (jak w przypadku ugody sądowej) nie jest wolne od podatku dochodowego.

Tylko ugody sądowe są zwolnione z podatku. Przepis zwalnia z PIT tylko ugody sądowe, a nie zawarte w formie aktu notarialnego.

(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 2017 r., sygn. akt II FSK 1302/15)

Źródło: www.gazetaprawna.pl