Wypłata z polisy bez podatku, ale cesja wierzytelności już tak

Kto sprzeda swoje roszczenie względem ubezpieczyciela, ten nie skorzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym.
Zwolnienie z PIT obowiązuje tylko wtedy, gdy pieniądze wypłaca ubezpieczyciel. Zakres działalności gospodarczej ubezpieczyciela definiuje natomiast art. 3 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Kwoty wypłacane przez inne podmioty podlegają opodatkowaniu jako przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych.
(Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1667/15)

Źródło: www.gazetaprawna.pl