Nowe regulacje w prawie budowlanym

Ostatnie miesiące przyniosły kilka istotnych zmian w tej gałęzi prawa. Obszar oddziaływania terenu, czyli działka, na której przewidziana jest zabudowa oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu, określa teraz architekt, a nie jak wcześniej organ administracji architektoniczno-budowlanej. Projektant dokonuje analizy, czy projektowana inwestycja, swoim usytuowaniem i parametrami będzie miała wpływ na działki sąsiednie i istniejącą w sąsiedztwie zabudowę. Sprawdzana jest m. in. sprawa zacienienia, określenie warunków ochrony przeciwpożarowej, dostosowanie do wymaganych odległości.

Kiedy projekt spełnia wszystkie przepisy ogólne i odrębne (także dotyczące ochrony środowiska, krajobrazu, czy ochrony przyrody, ochrony zabytków, wytycznych urbanistycznych dla dróg publicznych, prawa wodnego) oraz obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, Inwestor może wybrać drogę zgłoszenia, zamiast pozwolenia na budowę. Zarówno przy pozwoleniu na budowę jak i przy zgłoszeniu Inwestor musi uzyskać wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla działki. Jeśli na danym terenie plan nie występuje, to wówczas trzeba wystąpić o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki. W obu przypadkach Inwestor jest zobowiązany do zlecenia opracowania projektu przez uprawnionego architekta. Następnie w zależności, którą procedurę wybiera Inwestor, po dokonanej analizie projektanta, przy pozwoleniu na budowę składa się wniosek o pozwolenie na budowę, zaś przy zgłoszeniu do dokumentacji dołącza się odpowiedni druk zgłoszenia z zamiarem rozpoczęcia budowy w określonym terminie. Inwestor składa wówczas podobnie jak przy pozwoleniu cztery jednobrzmiące egzemplarze projektu budowlanego, wraz z wymaganymi uzgodnieniami, czy pozwoleniami, opiniami, oraz z oświadczeniem o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

Dodatkową nowością jest umieszczenie na karcie tytułowej dokumentacji kategorii obiektu budowlanego, którego dotyczy projekt. W wydziale architektoniczno-budowlanym następuje weryfikacja przedłożonej dokumentacji projektowej, gdzie przy ewentualnych brakach, organ wzywa Inwestora do ich uzupełnienia. Przy zgłoszeniu w ciągu 3 dni od jego złożenia zamieszczona zostaje informacja o dokonaniu zgłoszenia w biuletynie informacji publicznej. Następnie w terminie 30 dni od zgłoszenia, organ wystawia decyzję o sprzeciwie lub tak zwaną milczącą zgodę na przeprowadzenie robót. Inwestor przy braku sprzeciwu może rozpocząć budowę, o której powiadomiony zostaje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Powiadamiany jest również o zgodności realizacji budowy z przyjętym projektem. Po ukończeniu robót budowlanych, Inwestor zawiadamia PINB i jeśli ten w ciągu 14 dni nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do użytkowania domu.

Przy pozwoleniu na budowę, postępowanie prowadzone jest podobnie jak na zasadach wcześniejszych. W ciągu 65 dni od złożenia wniosku lub jego uzupełnienia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, wydaje decyzję na pozwolenie na budowę. Jeśli w terminie 14 dni od wydania decyzji do urzędu nie wpłyną odwołania, to wtedy decyzja staje się ostateczna i Inwestor może rozpocząć budowę, którą zgłasza w PINB wraz z określonym terminem rozpoczęcia robót. Dodatkowo informację powinien otrzymać projektant, sprawujący nadzór nad zgodnością realizowanej budowy z zatwierdzonym projektem. Po skończonych robotach budowlanych, Inwestor składa zawiadomienie do PINB o zakończeniu budowy i jeśli w terminie 14 dni organ nie wniesie sprzeciwu, to wówczas można przystąpić do użytkowania domu.
Po nowelizacji prawa budowlanego nowością jest zgłoszenie wraz z projektem dla budowy wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce. Dotyczy to również przebudowy, rozbudowy i nadbudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie zwiększy się obszar ich oddziaływania na tereny sąsiednie. Dodatkowo przy zgłoszeniu trzeba dołączyć projekt dla budowy wolnostojących, parterowych budynków stacji transformatorowych, czy kontenerowych o powierzchni zabudowy do 35m2, jak również przy budowie sieci energetycznych dla napięcia znamionowego nie wyższego niż 1kV oraz dla sieci kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Dla instalacji gazowych wewnętrznych i kotłowni gazowych nadal obowiązuje pozwolenie na budowę. Podobnie dla przydomowych piwniczek ogrodowych bez względu na ich powierzchnię oraz dla wszelkich budynków, w których występuje podpiwniczenie w całości, czy na części obiektu.

Po wprowadzeniu nowelizacji, uproszczono procedury dotyczące legalizacji samowoli budowlanej. Mniejsze są teraz koszty takiej legalizacji dla mniej skomplikowanych obiektów budowlanych, czy podlegających zgłoszeniu budowy. Kary nie uległy zmianie w przypadku obiektów na które wymagane jest pozwolenie na budowę.

Źródło: www.mgprojekt.com.pl