Zmiany w umowach o roboty budowlane

Od czerwca 2017 roku zmieniły się zasady odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawców. Zmianie uległ art. 6471 Kodeksu cywilnego. Dotychczas zawarcie umowy z podwykonawcą wymagało zgody inwestora. Gdy zdecydował się on na jej udzielenie, skutkowało to jego odpowiedzialnością za wypłatę wynagrodzeń podwykonawcom.

Nowe regulacje zakładają, że wykonawca może wykonać swoje prace osobiście bądź przy pomocy podwykonawców i nie potrzebuje teraz zgody inwestora na powierzenie prac innym podmiotom. Inwestor może natomiast wyrazić sprzeciw wobec wykonywania robót przez podwykonawcę w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia. Oświadczenie to wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być przesłane wykonawcy i podwykonawcy. Sprzeciw będzie wpływał jednak tylko na odpowiedzialność inwestora – przy jego zgłoszeniu odpowiedzialność inwestora względem podwykonawcy nie powstanie. W takim przypadku podwykonawca będzie więc działał niejako na własne ryzyko, ponieważ jeżeli wykonawca nie będzie w stanie wypłacić mu wynagrodzenia, podwykonawca nie będzie mógł się zwrócić do inwestora o wypłatę należnych kwot.

Zniesiono również wymóg formy pisemnej umów z podwykonawcami, co może prowadzić do trudności w ustaleniu dorozumianej modyfikacji umowy między stronami. Jednak samo zgłoszenie podwykonawcy inwestorowi musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgłoszenia takiego może dokonać wykonawca bądź podwykonawca i musi być ono przedłożone inwestorowi przed przystąpieniem do wykonywania robót przez podwykonawcę.
Samo zgłoszenie musi zawierać dwa niezbędne elementy: określenie dokładnych danych identyfikujących podwykonawcę oraz wskazanie szczegółowego zakresu powierzonych mu robót.

Tak, jak do tej pory, odpowiedzialność inwestora będzie odpowiedzialnością solidarną. Inwestor w pewnych okolicznościach będzie odpowiadał obok generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia zaangażowanych podwykonawców. Odpowiedzialność inwestora będzie ograniczona do szczegółowego przedmiotu robót wskazanego w zgłoszeniu, a także do wysokości kwoty „wynagrodzenia należnego wykonawcy”. Istotnym jest zatem, by w umowie o roboty budowlane z generalnym wykonawcą przypisać odpowiednie wartości do poszczególnych robót, które mogą być wykonywane przez podwykonawców.

Źródło: www.jadzynlt.pl