PRAWO SPORTOWE

Reprezentujemy indywidualnych sportowców i trenerów, doradzamy agencjom i klubom sportowym. W zakres naszych usług dedykowanych branży sportowej wchodzą w szczególności:

  1. tworzenie i negocjowanie umów zatrudnienia,

  2. tworzenie i negocjowanie umów sponsorskich i reklamowych,

  3. doradztwo w zakresie zawieranych kontraktów i planowania sportowej kariery,

  4. pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z dotychczas zawartych umów,

  5. reprezentowanie w sporach umownych,

  6. rozwiązywania sporów, w szczególności prowadzenie mediacji, zaskarżanie rozstrzygnięć dyscyplinarnych, prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych,

  7. reprezentowania klubów i sportowców w postępowaniach arbitrażowych, a także w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi (dotyczących skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego oraz uznania i stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego).

Skontaktuj się z:

Michał Dudka

Skontaktuj się z nami