PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa własności intelektualnej chronią dobra o charakterze niematerialnym, przede wszystkim utwory, patenty, znaki towarowe oraz wzory przemysłowe, tj. dobra o charakterze intelektualnym, które mają ogromne znaczenie gospodarcze i często stanowią o sukcesie rynkowym i ekonomicznym przedsiębiorstwa.

Pomagamy w:

  1. badaniu zdolności rejestrowej znaków towarowych oraz przygotowanie opinii na ten temat,

  2. zgłoszeniach znaków towarowych do rejestracji w trybach: krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym,

  3. postępowaniach spornych dotyczących unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante i sądami administracyjnymi,

  4. przygotowywaniu i opiniowaniu umów licencyjnych bądź przenoszących prawa do znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz prawa z ich zgłoszeń,

  5. reprezentowaniu przed sądami w sporach dotyczących naruszeń praw autorskich, prawa własności przemysłowej oraz zasad uczciwej konkurencji.

Skontaktuj się z nami